დაძმობილების პროექტის (TWINNING) რიგით მესამე სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა

დაძმობილების პროექტის (TWINNING) რიგით მესამე სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა

მიმდინარე წლის 4 თებერვალს, საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოში, ევროკავშირის საჯარო სამსახურებთან დაძმობილების პროექტის (TWINNING) - “საქართველოს დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გაძლიერება” რიგით მესამე სამეთ-

ვალყურეო საბჭოს შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას ესწრებოდნენ როგორც დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანამშრომლები, ასევე პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი, ავსტრია-ჩეხეთის კონსორციუმის, ევროკავშირის დელეგაციისა და პროგრამების ადმინისტრირების სამსახურის წარმომადგენლები. აღნიშნული პროექტი უკვე მე-10 თვეა რაც მიმდინარეობს და ზედმიწევნით მნიშვნელოვანია სააგენტოსთვის, ვინაიდან ითვალისწინებს ოთხი დაცული ტერიტორიის მართვის გეგმის მომზადებას.

შეხვედრის დროს გაკეთდა პროექტით გათვალისწინებული ქმედებების პროგრესის შეფასება, ასევე განხილულ იქნა ბოლო სამი თვის განმავლობაში განხორციელებული აქტივობები და დაგეგმილი ქმედებები. გარდა ამისა, დისკუსიის დროს ასევე განიხილა ორი მეტად მნიშვნელოვანი თემა:

ა) აჯამეთის აღკვეთილის ტერიტორიაზე ტყის ინვენტარიზაციის ჩატარება - აღსანიშნავია, რომ ეს პროცესი უკიდურეს აუცილებლობას წამოადგენს, ვინაიდან სრულყოფილი მართვის გეგმის არსებობისათვის საჭიროა ტყის ინვენტარიზაციის საფუძველზე დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება;

ბ) პრომეთესა და სათაფლიის მღვიმეების წარდგენა მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნად ნომინირებისათვის -- აღსანიშნავია, რომ მოცემულ ეტაპზე საქართველოში არსებული არცერთი ბუნებრივი ობიექტი არ არის შეტანილი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის დაცვის სიაში. ამისათვის აუცილებელია განხორციელდეს შეფასებითი სამუშაოები, რათა დადგინდეს, თუ რამდენად აკმაყოფილებს ესა თუ ის ობიექტი მსოფლიო მემკვიდრეობის ბუნების ძეგლის კრიტერიუმებს და განხორციელდეს შესაბამისი ქმედებები კონკრეტული ძეგლის ნომინირებისათვის. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს ქვეყანას ჯერ-ჯერობით არ გააჩნია მსგავსი სახის გამოცდილება, უკიდურესად მნიშვნელოვანია აღნიშნული მიმართულებით საერთაშორისო ტექნიკური დახმარების მიღება.

დაძმობილების პროექტის წარმომადგენელთაგან ორივე საკითხთან მიმართებაში წინასწარი თანხმობა იქნა მიღებული, რაც აღნიშნული პროექტის მიმდინარეობის ერთ-ერთ დადებით მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს.