კოლხეთის ეროვნული პარკი და კაცობურის აღკვეთილის ტყის მართვის გეგმა

წინამდებარე დოკუმენტი - ,,კოლხეთის ეროვნული პარკისა და კაცობურის აღკვეთილის ტყის მართვის გეგმა“ შემუშავდა 2017 წელს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს კოლხეთის ეროვნული პარკისა და კაცობურის აღკვეთილის ტყეების მართვას. 

გთხოვთ, განთავსებიდან 20 სამუშაო დღის ვადაში დაინტერესებულმა პირებმა მოგვაწოდეთ დოკუმენტთან დაკავშირებული შენიშვნები (არსებობის შემთხვევაში)  და წინადადებები შემდეგ მისამართზე: info@apa.gov.ge; გ. გულუას  ქ. # 6.

კოლხეთის ეროვნული პარკისა და კაცობურის აღკვეთილის ტყის მართვის გეგმის პროექტი მომზადდა კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის დაფინანსებითა და გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი ,,გეოგრაფიკის“ მიერ.    

დოკუმენტი დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ვებ-გვერდზე აიტვირთა  2017 წელს, 1 დეკემბერს. 

კაცობურის ტყის მოწყობა

კოლხეთის ტყის მოწყობა