სააგენტოს საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

კანონები

საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ

   ჩამოტვირთე (PDF) 

საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ

   ჩამოტვირთე (PDF) 

საქართველოს კანონი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ

   ჩამოტვირთე (PDF) 

საქრთველოს კანონი ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ

   ჩამოტვირთე (PDF) 

საქართველოს კანონი ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ

   ჩამოტვირთე (PDF) 

საქართველოს კანონი მტირალას ეროვნული პარკის შესახებ

   ჩამოტვირთე (PDF) 

საქართველოს კანონი თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და ბაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ

   ჩამოტვირთე (PDF) 

საქართველოს კანონი იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ

   ჩამოტვირთე (PDF) 

 
საქართველოს კანონი თბილისის ეროვნული პარკის შესახებ     ჩამოტვირთე (PDF) 
საქართველოს კანონი ბუნების ძეგლების შექმნისა და მართვის შესახებ     ჩამოტვირთე (PDF)


კანონმქვედებარე ნორმატიული აქტები 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება დაცული ტერიტორიების უძრავი ქონების სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი სააუქციონო ფასის განსაზღვრისა და აუქციონის ჩატარების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

   ჩამოტვირთე (PDF) 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №84 ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების თაობაზე

   ჩამოტვირთე (PDF) 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №13 ტექნიკური რეგლამენტის - ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე

   ჩამოტვირთე (PDF) 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №82 ტექნიკური რეგლამენტის - მტირალას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე

   ჩამოტვირთე (PDF) 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №16 ტექნიკური რეგლამენტის - თუშეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე

    ჩამოტვირთე (PDF)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №18 ტექნიკური რეგლამენტის - ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე

    ჩამოტვირთე (PDF)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №23 ტექნიკური რეგლამენტის – ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე

    ჩამოტვირთე (PDF)

 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტები

 

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს შინაგანაწესი

   ჩამოტვირთე (PDF) 

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სტაჟირების გავლის წესი

   ჩამოტვირთე (PDF) 

ინსტრუქცია დაცული ტერიტორიების სამცველოების რევიზიის ჩატარების შესახებ

   ჩამოტვირთე (PDF)