ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სააგენტოში კონკურსის ჩატარების წესებს

 

 

საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი ჩამოტვირტე 
საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ კანონი ჩამოტვირთე