ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების დამატებითი ღირსშესანიშნაობანი

ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების სიახლოვეს მრავალი საინტერესო ისტორიულ-კულტურული ძეგლი მდებარეობს: